Adatvédelmi Irányelvek

A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről

A Control Stúdió Filmegyesület (a Dunaszekcsői Webtévé honlapjának üzemeltetője) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban az alábbi adatvédelmi irányelveket teszi közzé:

Amikor látogatóink és felhasználóink az https://dwebteve.hu/ oldalain tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Ha azonban feliratkoznak, hogy a legújabb híreinkhez hozzájussanak, meg kell adniuk e-mail címüket.
A Control Stúdió Filmegyesület a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.
A Control Stúdió Filmegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Control Stúdió Filmegyesület kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.
Kötelező adatszolgáltatás esetében a Control Stúdió Filmegyesület köteles az adatkezelést elrendelő jogszabályi rendelkezés pontos megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Amennyiben a Control Stúdió Filmegyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett kifejezett hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.
A Control Stúdió Filmegyesület az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Control Stúdió Filmegyesület kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Control Stúdió Filmegyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése

A Control Stúdió Filmegyesület biztosítja, hogy a látogatók és felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.
Ha felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat: – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

Weboldalunk minden látogatójánál a szerverünk automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését (ahol lehet) és IP címét.
Gyűjtjük a weboldal látogatóinak és felhasználóinak
– IP címét és e-mail elérését (ahol lehetséges),
– az e-mail címeit, akik hozzászólásokat küldenek be a felületeinken keresztül, valamint azoknak, akik kapcsolatba lépnek velünk e-mailen keresztül,
– aggregált információkat arról, hogy milyen oldalakra lépnek be illetve látogatnak meg a felhasználók,
– felhasználó specifikus információkat arról, hogy milyen oldalakhoz fértek hozzá, vagy látogattak meg,
– illetve azokat az információkat, amelyeket a felhasználók önszántukból adnak meg kérdőíveken keresztül és/vagy a regisztráció során.
A gyűjtött információkat kizárólag a weboldal tartalmának javítására használjuk és az oldal megjelenésének perszonalizálására, illetve arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információkról és friss tartalmakról honlapunkon értesítsük a felhasználókat.

A sütikre (cookies) vonatkozóan

Sütiket használunk arra, hogy
– a felhasználók és látogatók preferenciáit tároljuk, session információkat rögzítsünk, például felhasználó specifikus információkat arról, hogy a honlapunkon milyen oldalakat látogattak meg, illetve értek el a felhasználók
– a honlapunkon értesítsük a felhasználókat és látogatókat arról, milyen új érdekes tartalmak jelentek meg az oldalunkon, amikor visszatérnek rá,
– rögzítsük a múltbeli aktivitásukat annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsunk az oldalunk látogatóinak, hogy biztosítsuk a felhasználóknak, hogy ne jelenjenek meg ugyanazok a reklám hirdetések,
– beállítsuk a weboldal tartalmát a felhasználó és a látogató böngészőjének megfelelően és más olyan információk alapján, amit a felhasználó küld.
Időről időre gyűjthetünk adatokat új, nem várt és korábban nem tiltott felhasználási módokról, amelynek eredményeként a szabályzatunk megváltozhat. Ezeket a változásokat az oldalunkon publikáljuk annak érdekében, hogy a felhasználók és a látogatók elkerülhessék a problémás gyakorlatokat. Ha problémája van azzal, hogy hogyan használjuk a felhasználói adatokat, térjen vissza időnként erre az oldalra.
Az új felhasználási módokat csak azok alapján az adatok alapján szűrjük, amelyek a felhasználási szabályzat módosítása és publikálása után gyűjtöttünk.
A felhasználók megelőzhetik az adataik illetéktelen – a gyűjtés eredeti céljával ellentétes – felhasználását az info@greenfo.hu címre küldött e-mail-lel.
Kérésre a felhasználók rendelkezésére bocsátjuk azokat az egyedi azonosító információkat (felhasználónév és jelszó), amelyeket megőrzünk a regisztrációt követően.
Kérésre megváltoztatjuk a tárgyi tévedéseket azokban az információkban, amelyeket a felhasználókról gyűjtünk.

További kérdés esetén keressen bennünket controlstudio@gmail.com e-mail címen.

Who we are

Our website address is: http://dwebteve.hu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements